Jegyzőkönyv

a Jedlik Ányos Társaság
2001. április 3-án tartott közgyűléséről

 

A közgyűlés időpontja:

2001. április 3. 1400 óra.

A közgyűlés színhelye:

Magyar Tudományos Akadémia Kisterme

Levezető elnök:

Michelberger Pál akadémikus, a Jedlik Ányos Társaság tb. elnöke
A közgyűlést a Jedlik Ányos Társaság elnöke – a főtitkár útján 2001. március 12-én, az Alapszabály 8. §. /3/ bek.-nek megfelelően – hívta össze.

 

– Napirend –

 

Michelberger Pál akadémikus, a közgyűlés levezető elnöke üdvözölte a megjelenteket (lásd jelenléti íven írottakat). Bejelentette, hogy a JAT elnökének felkérésére – annak külföldi tartózkodása miatt – a közgyűlést ő fogja levezetni. Örömmel köszöntötte a külföldről (Szlovákiából) érkezetteket, valamint a MEE közelmúltban tartott tisztújító közgyűlésén megválasztott elnökét, főtitkárát és az egyesületi tanács elnökét. Bejelentette, hogy számosan kimentették magukat, akik majd a részükre is megküldendő jegyzőkönyv útján tájékozódhatnak a közgyűlésen történtekről. A kapott tájékoztatás alapján megállapította, hogy a közgyűlésen 13.00. órakor 49 fő jelent meg. Emiatt a meghívó szerint második időpontban kerül a közgyűlés megnyitásra, amikor az Alapszabály szerint a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Feltette a kérdést, hogy a jelenlévők elfogadják-e a meghívóban közölt napirendet. Szavazás: egyhangú igen.

Felkérte dr. Ráczné Jakab Magdolnát a jegyzőkönyv vezetésére, PhD Jeszenszky Sándort és dr. Perneczky Lászlót ajkv. hitelesítésére. Megelőzően a jelenlévők e személyek felkérésével egyhangúlag egyetértettek.

Ezután került sor a főtitkári beszámolóra.

 

Király Árpád főtitkár először felolvasta azoknak a nevét, akik kimentésüket kérték:

Dr. Bendzsel Miklós,
Dervarics Attila,

Katona Sándor

DSc. Kerényi Dénes,
PhD Kovács László,
Schmidt János

Szalay Csaba

Terplán Zénó akadémikus, rendes tagok és

Dr. Horváth L. Ödön O.C. Praem tb. tag.

 

Főtitkár – összevonva a 2. és a 4. napirendi pontot – javaslatot tett a 2002-ben sorra kerülő tisztújító közgyűlés jelölő bizottságára:

Elnök:    DSc Gergely György

           Tagok:    PhD Tavaszy Ferenc

                          Turán György

 

Elnök kérte a közgyűlés állásfoglalását. Szavazás: egyhangú igen.

Főtitkár a beszámolóját azzal kezdte, hogy a 2000. év eseményeit részletesen tartalmazza a 10. sz. körlevél, ezért ezt nem ismétli meg. Csupán azokról a szervezésekről és eseményekről kíván tájékoztatást adni, amelyekre a körlevél kiadását követően került sor. Ezek címszavakban:

Jedlik Ányos – Czuczor Gergely szoborpáros Győrben;

Emlékülés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán Piliscsabán.
Árvai Emil tagtársunk által készített Jedlik villamoskocsi másolat bemutatása;

A Jedlik Ányosról készült műalkotások művészeinek bemutatása;

Jedlik Ányos emlékpalack őszentsége II. János Pál pápa részére, latin nyelvű kísérőlevéllel; Szerződés a Jedlik Ányos Társaság és a szlovákiai Jedlik Ányos Társaság közötti intézményes együttműködésre;

A Jedlik Ányos Társaság titkársága elektronikus gépparkjának és hírközlő készülékeinek további korszerűsítése;

Név- és címtár összeállítása és kiadása;

A Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel való együttműködés további erősítése, intézményesítése;

Pártoló jogi tagokkal írásbeli megállapodások kötése;

Kiemelt jelentőségű a Jedlik Ányos Tisztelete c. könyv megjelentetése (erről az 5. pont szerint történik tájékoztatás).

 

Klatsmányi Árpád a Felügyelő Bizottság tagja ezután röviden ismertette az F.B. jelentését, amelyet írásban vehetnek át az érdeklődők. Röviden ismertette a JÁT 2000. évi tevékenységére vonatkozó közhasznúsági jelentést is, amely részletesen majd az Elektrotechnika c. folyóiratban is megjelenik.

 

Elnök a beszámolók elhangzása után szavazást kér külön-külön a

–         főtitkári beszámolóra,

–         a Felügyelő Bizottság beszámolójára és

–         a közhasznúsági jelentésre.

A jelenvoltak mindhárom beszámolót egyhangúlag elfogadták.

Elnök ezt követően CSc Gazda Istvánnak adta meg a szót.

 

Gazda István tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 2000. január 11-én — Jedlik Ányos születésének 200. évfordulóján — az akadémiai díszünnepség alkalmából jelent meg a Jedlik Ányos Emlékezete c. könyv. Emlékezetes azt is. hogy e könyv szerkesztésében, kiadásában közreműködőknek a Jedlik Ányos Társaság annak az érmének a névre gravírozott másolatát ajándékozta, amelyet Jedlik Ányos 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémiától kapott az 1850-ben megjelent egyetemi tankönyveiért. A könyv megjelenésekor már szerepelt 2001. évi terveink között a második kötet kiadása, amelynek címe: Jedlik Ányos Tisztelete.

Az előadó jó esélyt lát ahhoz, hogy a könyv 2001. II. n. évében kiadásra kerüljön, mivel annak tartalma elkészült, a kiadás költségei is biztosítottnak látszanak. Legfőbb támogatónk ezúttal is a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

Megragadva a lehetőséget az előadó tájékoztatást ad a kapcsolódó eseményekről, tervekről: Magyar részvétel Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron

Magyar részvétel a Hannoveri Nemzetközi Kiállításon

 

Megemlékezések 2001-ben :

·        Nemzeti Könyvtár bicentenáriuma

·        Nemzeti Múzeum bicentenáriuma

·        Természettudományi Múzeum bicentenáriuma

·        Eötvös-múzeum megynyitása Budapesten az ELGI-ben

·        A TIT fennállásának 160. évfordulója

·        A budai csillagvizsgáló 150 esztendeje

·        Bél Mátyás

·        Bolyai János, minden idők egyik legeredetibb gondolkodású matematikusa

Brassai Sámuel, polihisztor egyetemi tanár

·        Földi János orvos

·        Ernyey József, a természettudományok történetének kutatója

·        Lóczy Lajos földrajztudós

·        Mikoviny Sámuel, a tudományos kartográfia első magyar művelője Misztótfalusi Kis Miklós nyomdász, a magyar művelődés nagy úttörője Petényi Salamon János, a magyar madártan megalapítója

·        Semmelweis Ignác, a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakja

id. Szily Kálmán mérnök, műegyetemi rektor

·        id. Szinnyei József, a modern magyar tudományos bibliográfia megteremtője

Weszprémi István orvos, az első magyar tudományos lexikon szerzője

·        Tájékoztatást adott az előadó a Millenáris KHT által tervezésre és kivitelezésre került nagyhatású technikatörténeti épületegyüttesről (Ganz gyár területén), amelyben várhatóan Jedlik Ányos életműve is szerepel majd (a nyitás várható időpontja: 2001 december).

 

Elnök – megköszönve Gazda István széles körű, értékes tájékoztatóját – felkérte jelenlévőket, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz.

 

DSc Horváth Tibor érdeklődött a több mint egy éve elhangzott javaslat sorsáról, hogy az Esztergom-Párkány közötti Duna-híd nevét Mária Valéria főhercegnő helyett Jedlik Ányos adja. Megjegyezte, hogy ha ez nem megvalósítható, más Duna-híd is elnevezhető lenne Jedlikről;

Továbbá tájékoztatta jelenlevőket arról, hogy 2001. június 8-án konferencia megrendezésére kerül sor a „100 éves a villámszámláló” címmel.

Végezetül értékes Jedlik dokumentumokat adott át a főtitkárnak: Horváth Tibor: Jedlik Ányos c. előadásának szövegét, amelyet 1956-ban Verebély professzor megbízásából készített, továbbá Horváth Tibor: 100 éves a Jedlik dinamó c. cikk külön lenyomatát, amely az Elektrotechnika c. folyóirat 1961. évi 12. számában jelent meg.

 

Szili Károly felvetette a Schönherz Zoltánról elnevezett Műegyetemi kollégium nevének Jedlik Ányos kollégiumra történő megváltoztatását.

 

Zoltai Ferenc arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a Szikvízgyártók Országos Ipartestülete Jedlik Ányosban a szikvízgyártás megalapítóját tiszteli. Az általuk alapított díj is – amelynek alkotó művésze Pálffy Katalin – Jedlik Ányost ábrázolja. Az ezekről készített képeket átnyújtotta a főtitkárnak.

 

Bób János szimői polgármester – megköszönve a meghívást – viszont meghívta a közgyűlés jelenlévő tagjait aSzimőn 2001. május 5-én tartandó Jedlik ünnepségre, amelyet a 200. évi bicentenáriumi ünnepség óta évente rendszeresen meg szeretnének tartani. Ennek kapcsán a község r. k. plébánia templomában főpapi szentmise (dr. Várszegi Asztrik főapát), a Jedlik szobornál koszorúzások, a kultúrházban tudományos előadások és a tavaly alapított Jedlik Ányos-díj ez évi kitüntetéseink átadása a természettudományok és a humán tudományok 1-1 szlovákiai magyar nemzetiségű személyének, végül fogadás és kötetlen eszmecsere lesz az ünnepi program.

Az ünnepély egyik kiemelkedő eseménye lesz annak az emléktáblának a leleplezése, amely a közelmúltban kormányzati hozzájárulással Jedlik Ányos nevét felvett magyar tannyelvű Alapiskola falán kerül elhelyezésre.

 

Elnök a felvetett kérdések közül a Műegyetemi kollégium nevének megváltozatásáról adott tájékoztatást. Az első javaslat annak idején került felvetésre, amikor ő a Műegyetem rektori tisztét töltötte be. ő maga és a dékán is támogatta e kezdeményezést, a hallgatók a Schönherz­kupa miatt ragaszkodtak a név megtartásához. A javaslat megismétlését ajánlja.

 

Főtitkár a Duna-híd ügyéről előadta, hogy 40 aláíró aláírásával ellátott előterjesztés eredetileg Katona Kálmánhoz címezték, aki közben megvált miniszteri tisztétől. Utána Nógrádi J. következett, akit úgy tűnt sikerült megnyerni a javaslat támogatására. A miniszter közlekedési baleset miatt távozott posztjáról. Ezt követően Schmidt János elnök a jelenlegi miniszterhez fordult, kérve, hogy javaslatunk ismertetése és az előterjesztés átvétele céljából fogadja küldöttségünket. Most Fónagy miniszter úr hívó szavára várunk.

 

Elnök lezárta a hozzászólásokat, az arra adott választ. Elmondta, hogy a 2000. év megemlékezések ünnepségek sorát a Jedlik Ányos Társaság összeállítja és a Jedlik Ányos halálának 100. évfordulója (1995) kapcsán tartott akadémia megemlékezéshez hasonló kivitelű füzetben kiadja. Az ünnepségsorozat négy kiemelkedő rendezvényét:

·        az akadémiai díszünnepséget (2000. január 11.)

·        a Magyar Szabadalmi Hivatal Jedlik Ányos-díj átadási ünnepségét (2000. március 14.)

·        a szülőfalu, Szimő díszünnepségeit (2001. május 5.)

·        Jedlik Ányos – Czuczor Gergely szoborpáros ünnepélyes leleplezésével kapcsolatos rendezvényt a Jedlik Ányos Társaság – a Magyar Szabadalmi Hivatal anyagi támogatásával – videófilmre vétette (főrendező Préda Tibor érdemes művész). Ennek a mintegy 1 órás videofilmnek a tiszteletpéldányát, díszes kivitelű kazettában a Társaság minden, a rendezvényen szerepelt előadónak átadta, megköszönve a hozzájárulását Jedlik Ányos születésének 200. évfordulójának méltó megünnepléséhez. Ennek a filmnek a vetítésére, a közgyűlés befejezése után tartandó szünetet követően kerül sor, tisztelettel meghívta a jelenlévőket.

 

Ezzel a közgyűlést berekesztette.

 

K.m.f.

 

A jegyzőkönyvet készítették:

Dr. Ráczné Jakab Magdolna s.k.

Király Árpád s.k.

 

A jegyzőkönyvet hitelesítik:

PhD Jeszenszky Sándor, s.k.

Dr. Perneczky László s.k.