Jegyzőkönyv 
a Jedlik Ányos Társaság 2000. évi közgyűléséről

A közgyűlés időpontja:

2000. március 27-én 15.00

A közgyűlés helye:

Magyar Elektrotechnikai Múzeum (Bp. VII., Kazinczy u. 21.) Zipernowsky terme
A közgyűlést az elnök – a főtitkár útján – a 2000. március 16-án kelt meghívóval hívta össze (lásd. Alapszabály 8. § /3/).

 

– – Napirend – –

 

Schmidt János  elnök üdvözli a megjelenteket (34 fő).

Mivel az eredetileg 1430-ra összehívott közgyűlés nem határozatképes. 15.00-ra ismét összehívta közgyűlést, amely annak ellenére határozatképes, hogy a 198 fős tagság 50%+1 fő nincs jelen. A kimentéseket a főtitkár jegyezte fel és ismerteti. Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a JÁT tagoktól szóbeli javaslatok, amelyek a közgyűlés illetékességi körébe tartozó tisztségviselők személyét érintik, indokolják jelölőbizottság felkérését. Erre – hagyományaink szerint – DSc Gergely György alapító tagtársunkat javasolja felkérni. Tagjai Turán György ésKrassói Kornélia alapító tagok. Elnök szavazást kér. A jelenlévők egyhangúlag megszavazzák a felkérést.

Ugyancsak javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítésére, amelyre PhD Tavaszy Ferencet és Kajtár Lajost javasolja felkérni. A javaslatot jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

Elnök ezután megemlíti, hogy a közgyűlés beszámolói, jelentései ugyan a JÁT 1999. évi tevékenységére vonatkoznak, tájékoztatási szinten azonban átnyúlnak a 2000. évre, mivelhogy ezeknek a már 2000-ben lezajlott eseményeknek az előkészítése 1999. évi feladat volt. A Jedlik Ányos születésének 200. évfordulójának méltó megünneplésére meghirdetett Jedlik-emlékév már 1999. novemberében megkezdődött és 2000. november elejéig tart, majd a 2001-ben tartandó közgyűlés ad átfogó és teljes körű tájékoztatást az országban, ill. határainkon kívüli események lefolyásáról.

Elnök a megnyitó szavai után felkérte a főtitkárt, hogy a főtitkári beszámolóként korábban megküldött (9. sz.) körlevélhez adjon szóbeli kiegészítést.

 

Király Árpád  főtitkár felolvasta a kimentésüket kérők nevét a következők szerint, (a-b-c) sorrendben:

DSc Berta István

Burgony László

Katona Sándor

PhD Keresztes Péter

DSc Krómer István tb. elnök

Mayer Farkas OSB

Michelberger Pál akadémikus, tb. elnök

Nagy Péter

PhD Németh József

Németh Lőrinc OSB

Pallagi Antal

Szalóky Albert OSB

Terplán Zénó, akadémikus, alelnök

 

A főtitkári kiegészítések témái:

–       Jedlik Ányos emlékezete c. könyv, amely 2000. január 11-én megjelent, továbbá Jedlik Ányos tisztelete c. könyv, amelynek szerkesztése folyamatban van, megjelenését ez év IV. n. évére tervezzük

–          Jedlik emlékbélyeg. Ünnepélyes kibocsátása 2000. január 11-én történt az MTA-ban tartott díszünnepség kapcsán. Alkalmi bélyegzés és árusítás volt Szombathelyen és Budapesten a Magyar Szabadalmi Hivatal ünnepélyén. Bemutatta a Filatéliai Szemle legutóbbi számát, amelyben Perneczky László tagtársunk, aki a bélyeg ügyben sokat fáradozott, cikket írt Jedlik Ányosról.

–           A Jedlik arcképét mutató etikettel ellátott borpalack eddig is nagy sikert aratott (pl. Frankfurtban is). Az ehhez készített két nyelvű (magyar-német) ismertetőfüzet fogyóban van, készül a négynyelvű fűzet (magyar, német, angol, francia). A Hannoveri Világkiállításra már ezt igényelték.

–          Fizikai, elektrotechnikai versenyek. 1999-ben kezdődtek, jelenleg is folynak, ill. előkészületben vannak az ország különböző helyszínein.

–          Új telefonkártya jelent meg Jedlik Ányos képével.

–           Kárpátaljáról megérkeztek a küldeményünkből részesült szervezetek átvételi igazolásai (Rahó, Munkács, Szennye, Técső, Barkaszó)

 

A főtitkár beszámolója végén megköszöni Ács Lajosnénak, dr. Ráczné Jakab Magdolnának, dr. Molnár Istvánnak és Závorszky Zoltánnénak a beszámolási időszakban végzett fáradságos és eredményes munkáját.

Végül a főtitkár felolvassa az Elnökség 2000. január 11-én tartott kibővített ülésén elfogadott előterjesztés szövegét és eddigi aláíróit, amelyben a Jedlik Ányos Társaság kéri a közlekedési, vízügyi és hírközlési miniszter útján a kormányt, kezdeményezze az Esztergom-Párkány közötti – újjáépülő – Duna-híd nevének Jedlik Ányosra történő változtatását.

Elnök ezután felkérte CSc Gazda Istvánt, a JÁT Felügyelő Bizottságának elnökét, hogy terjessze be jelentését.

 

Gazda István: A Jedlik Ányos Társaság Felügyelő Bizottsága megállapította, hogy a Társaság pénzügyeit a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló könyvelő pontosan, a jogszabályoknak megfelelően vezeti. A Felügyelő Bizottság felhívja a Társaság elnökségének figyelmét arra, hogy a tagdíjfizetési fegyelem nem kielégítő, szíveskedjenek felszólítani a tagokat hátralékaik befizetésére.

A Felügyelő Bizottság nehezményezi, hogy a taglétszám nem növekszik kellő mértékben, s különösen a középiskolai fizikatanárok száma csekély, ezért azt javasolja az Elnökségnek, hogy az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal közösen hívja fel a fizikatanárok figyelmét a Társaság működésére, kiadványaira, s kérje fel őket a Társaságban történő belépésre. A Felügyelő Bizottság örömmel vette tudomásul a vidéki tagcsoport (tagcsoportok) bekapcsolódását.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az Elnökség az 1999-es naptári évben jól gazdálkodott, komoly tartalékot halmozott fel, s így vált lehetővé, hogy a 2000. év elején, amikor még egyetlen új naptári évi támogatás sem érkezett be, a nagy akadémiai rendezvényt sikerült hibátlanul lebonyolítani.

A Felügyelő Bizottság az Elnökség által összeállított számszaki jelentést a közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta.

Az Elnök felkéri Gergely Györgyöt, a fizikai tudomány doktorát, hogy terjessze elő a JÁT vezetésében történő személyi változásokra vonatkozó javaslatát.

 

DSc Gergely György előadta, hogy a tagság részéről történt észrevételekre, javaslatokra figyelemmel arra tesz a közgyűlésnek előterjesztést, hogy válassza meg Jáki Szaniszló bencés szerzetes, Templeton-díjas akadémikust, – JÁT eddig alelnökét a JÁT tiszteletbeli elnökévé. A részletes indokolásból kiemelést érdemel az a körülmény, hogy Jáki Szaniszló alapvetően járult hozzá 1993-ban a JÁT létrehozásához, ennek alapító tagja, továbbá beszédeiben, különösen a Jedlik Ányos halálának 100. évfordulóján 1995-ben az MTA-n tartott emlékbeszédében maradandó élményt szerzett a jelenvoltaknak, • méltatta a JÁT eddig végzett tevékenységét és programot is javasolt a továbbiakra vonatkozóan, ezért feltétlenül méltóvá vált a tiszteletbeli elnöki tisztségre. Ugyanakkor az alelnöki tisztséggel járó konkrét tevékenysége abból fakadóan is nehézségekkel jár, hogy az USA-ben aktív egyetemi professzor és igen széles körű elfoglaltsága miatt ritkán és rövid időre tud Magyarországra jönni.

Jáki Szaniszlónak tiszteletbeli elnökké választásakor a megüresedett alelnöki helyre dr. Horváth Józsefet, a Tungsram-Schréder Rt. elnök-vezérigazgatóját, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnökségének tagját javasolja megválasztani. E tisztségben jó szolgálatokat tud majd tenni a JÁT és MEE szorosabb együttműködése érdekében is.

 

Schmidt János elnök ezután szavazást kért, amelynek során

–          a főtitkári beszámolót,

–          a Felügyelő Bizottság beszámolóját,

–          a közhasznúsági jelentését,

–           Jáki Szaniszló alelnöknek tb. elnökké választását egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a közgyűlés.

–          Dr. Horváth Józsefnek alelnökké választását egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadta el a közgyűlés.

Elnök felkérte jelenlévőket, tegyék meg hozzászólásaikat.

Kerénvi A. Ödön egyetértett az Esztergom-Párkány-i Duna-híd elnevezésével kapcsolatos javaslattal. Mint a Bős-Nagymaros kérdéskomplexum alapos ismerője méltatta a híd rekonstrukciójára vonatkozó terveket.

DSc Horváth Tibor javasolta, hogy ne Jedlik Ányos híd, hanem Jedlik-híd elnevezésre tegyünk javaslatot. Felhívta a figyelmet, hogy Jedlik Ányosnak Szlovákiában is jelentős kultusza van, de ott az Ányos nevet nem alkalmazzák. Véleménye szerint Szlovákiában ne csak az ott élő magyarság támogatását igyekezzünk elnyerni, hanem a szlovákokét is, elsősorban az értelmiségét.

Benedek Pálné meghatódottan köszönte meg tb. taggá történt megválasztását. Megemlékezett édesapjáról, Zelovich Kornél műegyetemi professzorról, aki már e század 20-as éveiben is sokat tett Jedlik Ányos életművének megismertetéséért. Pappné Verebély Eszterugyancsak köszönetet mondott a tb. tagságért és büszke öröm tölti el, amikor nagyapjának, v. Verebély László műegyetemi professzornak Jedlik Ányosról írott tanulmányát a JÁT nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is (Frankfurt) terjeszti.

Bób János szimői polgármester megköszönte a tb. taggá választását. Röviden ismertette a május 6-án Szimőn tervezett megemlékező ünnepség programját és meghívta jelenlévőket az azon való részvételre.

Schmidt János elnök a közgyűlést befejező és méltató beszédében megköszönte Szalay Csaba ügyvezető alelnöknek azt a sokrétű közreműködést, amelyet a magyarországi villamos műveknek a Jedlik Ányos Társaságot pártoló tevékenysége érdekében kifejtett, egyben átadva neki Simonyi Károly akadémikusnak, a JÁT tb. elnökének életművét, a Fizika kultúrtörténete c. nevezetes könyvének, az író SzalayCsaba személyére szóló dedikált példányát.
Jedlik Ányos emlékezete c. közelmúltan megjelent díszkötésű tiszteletpéldányát adott át:

PhD Jeszenszky Sándornak,

Krassói Kornéliának

dr. Perneczky Lászlónak és

Závodszky Zoltánnénak.

Dienes Géza a JÁT Ellenőrző Bizottságának tagja pedig virágcsokorral köszöntette a JÁT új tb. tagjai közül a hölgyeket: Benedek Pálnét ésPappné Verebély Esztert. Schmidt János elnök végül berekesztette a Jedlik Ányos Társaság 1999. évi közgyűlését.

 

K.m.f.

 

A jegyzőkönyvet készítette:

dr. Ráczné Jakab Magdolna

Király Árpád főtitkár

 

A jegyzőkönyvet hitelesíti:

PhD Tavaszy Ferenc

Kajtár Lajos